Allmänna villkor

Företagsuppgifter
CrossFit Njord / Barefoot Fitness AB
Munkerödsvägen 5
444 32 Svenshögen
Sverige

Org. nr: 559000-1011

Copywright
All information samt bildmaterial och övrigt material på denna websidan är enhälligt tillhörande CrossFit Njord/Barefoot Fitness AB och får inte på något sätt kopieras, spridas eller brukas utan medgivande och/eller källhänvisning till CrossFit Njord. 

Köpvillkor/Ångerrätt
I samband med köp av medlemsskap och ingående av avtal hos CrossFit Njord/Barefoot Fitness AB, online eller på plats åtar sig köparen att signera bifogat medlemsavtal. Genom signering av avtalet samtycker köparen till samtliga angivna medlemsvillkor som anges nedan och är enskilt ansvarig för att åtlyda dessa. 
Köp av medlemsskap som genomförs via vår webtjänst lyder under distansköpslagen (lag: 2005:59) och medför därav 14 dagars lagstadgad ångerrätt med full återbetalning av eventuell erlagd avgift. 

Allmänna villkor
Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. CrossFit Njord friskriver sig från ansvar för förluster och skador på person eller egendom som uppstår till följd av vistelsen på anläggningen. All träning eller användande av träningsredskapen sker på egen risk och på eget ansvar. Medtagandet av obehöriga till gymmet utan CrossFit Njord´s medgivande kan medföra böter och avstängning av medlemskap utan återbetalning av innestående avgift. 

CrossFit Njord åtar sig att:
* Kontinuerligt sköta underhåll på utrustning och lokalen så att dessa kan utnyttjas på bästa möjliga sätt. 
* Förbehåller sig rätten att bestämma över öppettiderna. 
* Fastställer ordningsregler som gäller på anläggningen. Medlemmen förpliktar sig att följa de anvisningar som personalen ger avseende dessa. 

Medlemmen åtar sig att:
* Medlemmen är själv ansvarig för att vara i sådan hälsomässig kondition att anläggningen kan utnyttjas. 
* Avslut av avtalet under bindningstiden kan endast beviljas vid skriftlig hänvändelse till anläggningen, och beviljas på följande grunder: 
-Sjukdom som kan dokumenteras med läkarintyg och som förhindrar medlemmen att träna vid anläggningen. 
-Stationering på annan ort för arbete eller studier i minst tre månader. 
-CrossFit Njord återbetalar inte inbetalad träningsavgift. 
* Om medlemmen ensidigt avbryter sin betalning av medlemsavgift under kvarvarande bindningstid, eller avrbyter på eget bevåg utan en korrekt uppsägning utan giltigt skäl enligt ovan tas en administrativ avgift ut motsvarande 500 sek jämte kvarvarande månadsavgifter. 

Ordningsregler
- Barn får ej vistas i lokalen efter kl. 16.00 på vardagar. Barn som medföljer för att titta på får ej vistas i träningsdelen av lokalen samtidigt som pågående pass. För barnens egen säkerhet och att inte störa de som tränar får barn som kan sitta still och klara sig utan tillsyn av förälder under pågående pass endast uppehålla sig på entresolplanet eller av instruktör anvisad plats. Att barnen håller sig på anvisad plats är helt och hållet förälderns ansvar.
Alla former av leksaker och mat/förtäring är absolut förbjudet. 
Med barn avses alla under 12 år.
-All utrustning återställs till ursprungligt skick, och återföres till avsedd plats efter användande.
-Öppna dryckesburkar, kaffekoppar o dyl. får ej förekomma i träningsdelen i lokalen, endast i anslutning till entrén/receptionsområdet eller på entresolplanet (gäller ej återförslutningsbara vattenflaskor). 
-Kvarglömda persedlar som ej gjorts anspråk på inom 7 dagar, såsom vattenflaskor, kläder, skor osv kan komma att slängas utan förvarning. 
-"Dropförbud", alltså förbud mot att släppa skivstänger till golvet från knähöjd eller högre råder varje måndag - torsdag kl. 18.00-19.00. Dropförbud kan även utlysas av instruktör på andra tider än ovan angett t.ex i samband med pågående pass eller grundkurs. 
När dropförbud råder, gäller även ett generellt påbud om att på ett rimligt sätt hålla nere den allmänna ljudnivån i syfte att inte störa pågående instruktörsledda pass och coachning.

Dopning 
CrossFit Njord har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vid misstanke om användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan, jämlikt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

Personuppgifter (PUL) 
I samband med tecknande och identifiering för medlemsavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontokort och giltigt svenskt ID-kort. Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Om medlemmen önskar information om vilka uppgifter som behandlas av CrossFit Njord kommer detta att meddelas av CrossFit Njord. Medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Utryckningskostnad 
Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

Åldersgräns 16 år, annars med målsman. Autogiroavtal från 18 år.